Roma Centar (u daljem tekstu «Centar») je nevladina, nestranačka organizacija osnovana novembra 2011. godine.

Sve aktivnosti Centra usmerene su ka unapređenju statusa i delovanja Roma u Srbiji. Centar je nastao kao odgovor na potrebu da se na profesionalan i odgovoran način pro-aktivno utiče na uspostavljanje i razvoj različitih oblika organizovanog delovanja romske populacije i poboljšanje njenog položaja u zajednici.