O nama

O Roma Centru – eRCe

Opis udruženja

Roma Centar (u daljem tekstu «Centar») je nevladina, nestranačka organizacija osnovana novembra 2011. godine. Sve aktivnosti Centra usmerene su ka unapređenju statusa i delovanja Roma u Srbiji. Centar je nastao kao odgovor na potrebu da se na profesionalan i odgovoran način pro-aktivno utiče na uspostavljanje i razvoj različitih oblika organizovanog delovanja romske populacije i poboljšanje njenog položaja u zajednici.
Sve aktivnosti Centra su javne. Centar sprovodi svoje programe u skladu sa odlukama Skupštine koju čine svi članovi; a za ostvarivanje i sprovođenje ciljeva i odluka Centar je odgovoran petočlani Upravni odbor koji imenuje Skupština a čiji rad kontroliše Nadzorni odbor koji takođe bira Skupština Centra.
Iako novoosnovana organizacija, Centar okuplja eminentne stručnjake iz oblasti koje tretira u svojim programima. U okviru Centra deluju brojni poznavaoci romske populacije, dugogodišnji aktivisti iz nevladinog sektora, kao i profilisani eksperti iz različitih oblasti (sociolozi, psiholozi, pravnici, ekonomisti, itd). Takođe, Centar ima uspostavljenu kvalitetnu saradnju sa svim relevantnim institucijama na nacionalnom i lokalnom nivou.
Aktivnosti Centra za razvoj romske zajednice podrazumevaju pre svega visok nivo profesionalnog pristupa u oblastima koje se tretiraju, kao i inovativnu metodologiju u rešavanju problema romske populacije u Srbiji. Dosadašnji napori postojećih nevladinih organizacija na polju unapređenja statusa i delovanja romske zajednice, čine osnov za delovanje Centra u cilju poboljšanja kvaliteta i intenziviranja njihovih efekata u celokupnom društvu. Zahvaljujući kredibilitetu koji saradnici Centra poseduju u društvu, njihovom pređašnjem iskustvu, kao i svestranom angažmanu na rešavanju problema romske populacije. Imajući u vidu da je većina saradnika Centra potekla upravo iz lokalnih nevladinih organizacija i drugih civilnih inicjativa, pretnja sa kojom se suočavaju slične organizacije, a koja se najčešće ogleda u udaljavanju od stvarnosti i inertnošću u reagovanju na aktuelna pitanja, je uspešno prevaziđena. Takođe, Centar podržava sve oblike participatornog aktivizma koji su često zapostavljeni u aktivnostima institucija koja se bave pitanjima unapređenja romske zajednice.
Ciljevi organizacije:

-Ekonomsko osnaživanje romske zajednice
-Smanjenje siromaštva i poboljšanje socijalnog statusa romske zajednice
-Promocija i zaštita ljudskih i manjiskih prava
-Učešće u implementaciji i monitoringu programa vezanih za romsku problematiku
-Izrada stručne literature iz istorije, tradicije i kuture Roma
-Prikupljanje finansijskih i materjalnih dobara i dodela romskim i drugim organizacijama u cilju privrednog i kulturnog razvoja romske zajednice.
-Razvoj multikulturalnosti između pripadnika različitih verskih, etničkih i nacionalnih zajednica